top of page

Gizlilik ve Çerez Politikası

Sayın website ziyaretçisi, KRES MARKA DANIŞMANLIĞI REKLAM BAKIMEVİ LTD. ŞTİ. (“KREŞ”) olarak, websitemizi ziyaret eden, hizmetlerimizin kapsamı ve detaylarına ilişkin bilgi talep eden ve bizimle iletişime geçen ziyaretçilerimizin kişisel verileri bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca veri sorumlusuyuz. Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğine önem vermekteyiz. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile sizleri bilgilendirmekteyiz.

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır. Veri sorumlusu ise, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

Çerez, bir web sitesinin tarayıcınızdan; bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerez çevrimiçi deneyiminizin kişiselleşmesini sağlamaktadır. KREŞ, website ziyaretçilerinin çevrimiçi deneyimini iyileştirmek, kullanımı kolaylaştırmak,  daha iyi bir çevrimiçi deneyim sağlamak, hukuki ve ticari güvenlik tedbirlerini almak için çerez kullanmaktadır.

Çerezler farklı türlerden oluşur. Oturum çerezleri, İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur. Kalıcı çerezler ise tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Zorunlu çerezler, İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir. İşlevsel ve analitik çerezler ise dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir.

Web tarayıcınız çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırılabilir. Tarayıcının çerez ayarlarını düzenleyerek izin verdiğiniz çerezleri düzenleyebilir ve denetleyebilirsiniz.

KREŞ web sitesinde, yalnızca zorunlu ve işlevsel çerezleri kullanarak ilgili kişinin kişisel verilerini işlemektedir. Bu çerezler vasıtasıyla yalnızca IP adresi ve web sitesine giriş çıkış kişisel verileri işlenmektedir ve bu veriler yukarıda yer verilen işleme amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmaktadır. KREŞ, bu kapsamda alınan kişisel verilerinizi; düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilmektedir.

KREŞ tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını, sende@krestesin.com adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca  Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren bir dilekçe göndermek suretiyle kullanabilirler:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KREŞ, kişisel verilerinizin korunmasına ve gizliliğine önem vermekte olup, veri minimizasyonu prensibini benimseyerek, yalnızca sizlere verilen hizmetin gereği olan kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. İşbu Politikayı kabul ederek, çerezlerinizin işlenmesine rıza göstermiş sayılırsınız. Ancak çerez ayarlarınızı tarayıcınız üzerinden her zaman değiştirebileceğinizi hatırlatırız. KREŞ, Kanun’da meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, işbu Politika’da değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İşi Olana İyi Bakıcılık Hizmetlerimiz Var.

sende@krestesin.com

bottom of page